تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G80)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G80)
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون شریف استار
180 دقیقه