آموزش ورود به باشگاه شریف استار

آموزش ورود به باشگاه شریف استار

فعالیت های رایگان دوره

توضیحات دوره های اجباری و غیر اجباری
7 دقیقه
لینک ورود به کانال زیر 17 سال، سطح j (با VPN وارد شوید)
0 دقیقه
لینک ورود به کانال بالای 17 سال، سطح D (با VPN وارد شوید)
0 دقیقه
آموزش نحوه مشاهده دوره و انجام فعالیت های مربوطه
3 دقیقه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

توضیحات دوره های اجباری و غیر اجباری
7 دقیقه
لینک ورود به کانال زیر 17 سال، سطح j (با VPN وارد شوید)
0 دقیقه
لینک ورود به کانال بالای 17 سال، سطح D (با VPN وارد شوید)
0 دقیقه
آموزش نحوه مشاهده دوره و انجام فعالیت های مربوطه
3 دقیقه

نظرات


امتیاز

4.25 از 5 / 4 رای