تفکر طراحی (مخصوص سطح D - زمستان 1399)

تفکر طراحی (مخصوص سطح D - زمستان 1399)

فعالیت های رایگان دوره

استاد دانشگاه استنفورد... (معرفی استاد)
11 دقیقه
تفکر طراحی که میگن ینی چی؟ (معرفی دوره)
3 دقیقه
چرا تفکر طراحی مهم است؟
7 دقیقه
مسیری که باید طی کرد...
7 دقیقه
سال ها تجربه در یک قاب ( آشنایی با دکتر یحیی تابش)
2 دقیقه
تعداد آزمون ها
4 آزمون
تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
20 ساعت
مدرس دوره
یحیی تابش
اتمام دوره

توضیحات دوره

جلسات دوره

تکمیل اطلاعات شخصی
5 دقیقه
استاد دانشگاه استنفورد... (معرفی استاد)
11 دقیقه
تفکر طراحی که میگن ینی چی؟ (معرفی دوره)
3 دقیقه
چرا تفکر طراحی مهم است؟
7 دقیقه
مسیری که باید طی کرد...
7 دقیقه
سال ها تجربه در یک قاب ( آشنایی با دکتر یحیی تابش)
2 دقیقه
حتما بخوانید!
2 دقیقه
همه توانایی کار خلاقانه دارند!
6 دقیقه
زنگ طراحی 1
60 دقیقه
تفکر طراحی یک نوآوری انسان محور
8 دقیقه
زنگ طراحی 2
60 دقیقه
فرآیند تفکر طراحی چگونه است؟
8 دقیقه
زنگ طراحی 3
60 دقیقه
5 مثال الهام بخش استفاده از تفکر طراحی در ژاپن
15 دقیقه
طراحی زندگی خود از طریق تفکر طراحی
15 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت تسلا)
15 دقیقه
آنچه در هفته اول گذشت...
15 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون اول تفکر طراحی
20 دقیقه
پروژه هفته اول
60 دقیقه
بارگذاری پروژه هفته اول
2 دقیقه
همدلی و اهمیت آن (مرحله اول در تفکر طراحی)
5 دقیقه
چگونه همدلی کنیم؟ (داستان فرخنده و محمود 1)
5 دقیقه
خود همدلی (نقطه شروع خوبی برای طراحی مجدد زندگی من)
10 دقیقه
تعریف مساله و اهمیت آن (مرحله دوم تفکر طراحی)
5 دقیقه
چگونه مساله را تعریف کنیم؟ (داستان فرخنده و محمود2)
5 دقیقه
نمونه کاربرگ همدلی و تعریف مساله
8 دقیقه
فوت و فن یک مصاحبه همدلی خوب
8 دقیقه
روش "چه؟"، "چگونه؟"، "چرا؟"
8 دقیقه
مصاحبه و تاثیر زبان بدن؟
8 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت آمازون)
8 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت....
8 دقیقه
آزمون دوم تفکر طراحی
0 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
انتخاب موضوع پروژه اصلی دوره
3 دقیقه
فرایند اول (همدلی)
120 دقیقه
بارگذاری فرایند اول
3 دقیقه
فرایند دوم (تعریف مساله)
120 دقیقه
بارگذاری فرایند دوم
3 دقیقه
در مرحله ایده پردازی چه باید کرد؟
5 دقیقه
چگونه ایده ها را بیابیم؟ (داستان فرخنده و محمود3)
5 دقیقه
ایده پردازی برای بهبود زندگیم
10 دقیقه
یک نمونه ساده بسازیم!
4 دقیقه
چگونه یک نمونه ساده بسازیم؟ (داستان فرخنده و محمود4)
5 دقیقه
نمونه کاربرگ ایده پردازی و نمونه سازی
10 دقیقه
طوفان فکری و روش های آن
10 دقیقه
آیا من یک برین استورمر خوب هستم؟
1 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت اوبر)
10 دقیقه
خارج از چارچوب فکر کنید!
2 دقیقه
بارگذاری جواب مساله « خارج از چارچوب فکر کنید»
2 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
10 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون سوم تفکر طراحی
25 دقیقه
مرحله سوم پروژه
60 دقیقه
بارگذاری مرحله سوم پروژه
2 دقیقه
مرحله چهارم پروژه
60 دقیقه
بارگذاری مرحله چهارم پروژه
2 دقیقه
گام نهایی، آزمودن!
7 دقیقه
چگونه نمونه خود را بیازماییم؟ (داستان فرخنده و محمود 5)
8 دقیقه
جمع بندی
7 دقیقه
قوانین قصه گویی (Storytelling)
4 دقیقه
مصاحبه در آزمون
7 دقیقه
دفترچه زندگی من
10 دقیقه
نتایج و جمع بندی زندگی من
10 دقیقه
قوانینی که باید در آزمودن ایده رعایت کنیم
10 دقیقه
استوری تلینگ چیست!!!
10 دقیقه
ایستگاه نوآوری (یک داستان واقعی از نجات شرکت airbnb)
10 دقیقه
معرفی کتاب در حوزه تفکر طراحی برای دوستداران
10 دقیقه
آنچه در این هفته و دوره گذشت...
10 دقیقه
تمرین قصه گویی
60 دقیقه
بارگذاری تمرین قصه گویی
2 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون نهایی تفکر طراحی
35 دقیقه
مرحله نهایی پروژه
60 دقیقه
بارگذاری مرحله نهایی پروژه
2 دقیقه
نظرسنجی نهایی( ضروری)
5 دقیقه

مدرس دوره


  • استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف
  • استاد مدعو دانشگاه استنفورد
  • نویسنده کتاب " تفکر طراحی، خلاقیت و نوآوری برای همه "