انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی (اخلاق + توسعه پایدار / تابستان 1400)

انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی (اخلاق + توسعه پایدار / تابستان 1400)

فعالیت های رایگان دوره

معرفی درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
معرفی استاد درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
3 دقیقه
فایل معرفی درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
فایل مسیر درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
معرفی درس توسعه پایدار + معرفی استاد درس
3 دقیقه
تعداد آزمون ها
6 آزمون
تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
26 ساعت
اساتید
دکتر ابراهیم آزادگان،دکتر ندا افشم
اتمام دوره

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
معرفی استاد درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
3 دقیقه
فایل معرفی درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
فایل مسیر درس انسان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
5 دقیقه
حتما بخوانید!
2 دقیقه
شما بگویید! (مرحله اول)
120 دقیقه
بارگذاری شما بگویید! (مرحله اول)
2 دقیقه
انقلاب کوپرنیکی کانت!
5 دقیقه
کانت که بود و چه کرد؟
10 دقیقه
کانت چه گفت؟
8 دقیقه
انسان مدرن عاقل است!
5 دقیقه
انسان مدرن آزاد است!
5 دقیقه
انسان مدرن اخلاق مدار است!
6 دقیقه
قانون انسان گرایانه کانت!
10 دقیقه
آنچه در هفته اول گذشت...
10 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
مساله تراموا (TROLLEY PROBLEM)
5 دقیقه
بارگذاری شما بگویید! (مساله تراموا)
2 دقیقه
دروغ! اصلی ترین نماد کار غیراخلاقی
4 دقیقه
یک مثالِ دروغ گویی!
2 دقیقه
بارگذاری شما بگویید! (یک مثال از دروغ گویی)
2 دقیقه
انسان موجودی ربطی است!
6 دقیقه
عملکردهای آزادانه
6 دقیقه
مسئولیت اجتماعی من!
4 دقیقه
عدالت اجتماعی به چه معناست؟
9 دقیقه
دوراهی هایی زندگی
60 دقیقه
بارگذاری تمرین دوراهی هایی زندگی
2 دقیقه
آنچه در هفته دوم گذشت...
10 دقیقه
آزمون
30 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
شما بگویید!
120 دقیقه
بارگذاری شما بگویید!
2 دقیقه
اخلاق بر اساس نتیجه! خوب است یا بد؟
6 دقیقه
مساله تاجر فرش فروش
6 دقیقه
مساله کشیش کلیسا
6 دقیقه
اگر شما بودید چه میکردید؟ (1)
0 دقیقه
مساله مرگ آرام
4 دقیقه
اگر شما بودید چه میکردید؟ (2)
0 دقیقه
مساله سقط جنین
7 دقیقه
اگر شما بودید چه میکردید؟ (3)
0 دقیقه
اخلاق نتیجه گرایانه چیست؟
10 دقیقه
از تجربه خود به ما بگویید!
60 دقیقه
بارگذاری از تجربه خود به ما بگویید
2 دقیقه
آنچه در هفته سوم گذشت...
10 دقیقه
آزمون
30 دقیقه
شما بگویید؟ (نمونه هایی از بانوان موفق در عرصه های مختلف را معرفی کنید)
60 دقیقه
بارگذاری شما بگویید!
2 دقیقه
نگاه زنانه نسبت به انسان و جهان
4 دقیقه
تفاوت نگاه اخلاق مردسالارانه و اخلاق فمنیستی
9 دقیقه
نمونه هایی از مجازات جایگزین زندان
60 دقیقه
بارگذاری نمونه هایی از مجازات جایگزین زندان
2 دقیقه
پرورش انسان یا توجه افراطی به تولید ثروت؟! مسئله این است!!
11 دقیقه
اخلاق فمنیستی چیست؟
5 دقیقه
اهمیت حضور زنان در مدیریت کشور و تاثیر آن!
5 دقیقه
بررسی نقش زنان در جامعه
60 دقیقه
بارگذاری بررسی نقش زنان در جامعه
2 دقیقه
نظام سرمایه داری در برابر اخلاق
10 دقیقه
آنچه در هفته چهارم گذشت...
10 دقیقه
آزمون هفته چهارم انسان، اخلاق، مسئولیت اجتماعی
30 دقیقه
نظرسنجی
5 دقیقه
شما بگویید؟
15 دقیقه
بارگذاری شما بگویید
2 دقیقه
«خوشبختی و پول» و ارتباط شان با اخلاق!
6 دقیقه
اگر شما مالک کارخانه ای بودید، برای رشد خود و دیگران چه کارهایی انجام می دادید؟
60 دقیقه
بارگذاری تمرین «اگر شما...»
2 دقیقه
چرا انقدر عجله داریم؟! (بررسی پارامتر سرعت و ارتباط آن با نظام سرمایه داری)
7 دقیقه
تعادل در زندگی، کلید رسیدن به آرامش و درک خوشبختی
10 دقیقه
منافع و معایب نظام سرمایه داری
7 دقیقه
دوراهی اخلاق و نظام سرمایه داری! شما چه پیشنهادی دارید؟!
60 دقیقه
بارگذاری «دوراهی...»
2 دقیقه
آنچه در هفته پنجم گذشت...
10 دقیقه
آزمون هفته پنجم
30 دقیقه
نظرسنجی
5 دقیقه
شما بگویید!
60 دقیقه
بارگذاری شما بگویید!
2 دقیقه
مبانی اخلاق در کسب و کار
6 دقیقه
اخلاق در کسب و کار به چه معناست؟
10 دقیقه
قیمت گذاری اخلاقی
3 دقیقه
مدیریت منابع انسانی – بخش اول: «شایسته سالاری»
5 دقیقه
مدیریت منابع انسانی – بخش دوم: «توجه به شرایط زندگی کارکنان»
5 دقیقه
مزایا و منافع رعایت اخلاق در کسب و کار
10 دقیقه
دروغگویی برای منافع شرکت، عملی اخلاقی یا غیراخلاقی؟؟
6 دقیقه
مثال هایی از اعمال اخلاقی و غیراخلاقی در کسب و کار
10 دقیقه
به کارگیری نگاه زنانه در کسب و کار
6 دقیقه
نمونه هایی از تصمیم گیری ها و رویکردهای اخلاقی شرکت های بزرگ دنیا
10 دقیقه
تمرین! «آنچه در هفته ششم گذشت...!»
60 دقیقه
بارگذاری تمرین! «آنچه در هفته ششم گذشت...!»
2 دقیقه
کلام آخر... «آشنایی با مفهوم توسعه پایدار»
4 دقیقه
آزمون هفته ششم انسان، اخلاق، مسئولیت اجتماعی
30 دقیقه
نظرسنجی
5 دقیقه
معرفی درس توسعه پایدار + معرفی استاد درس
3 دقیقه
آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های بشر (1)
5 دقیقه
آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های بشر (2)
7 دقیقه
مروری بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حال حاضر
10 دقیقه
اقدامات بین المللی برای حل معضلات جهانی
7 دقیقه
مفهوم پایداری و ارکان آن
7 دقیقه
اهداف و شاخص های توسعه پایدار
9 دقیقه
آشنایی با کشاورزی پایدار
7 دقیقه
تمرین کسب و کارهای پایدار
30 دقیقه
بارگذاری تمرین کسب و کارهای پایدار
2 دقیقه
مسائل ساده و مسائل پیچیده
10 دقیقه
تمرین یک مسئله بدقِلِق...!
30 دقیقه
بارگذاری تمرین یک مسئله بدقِلِق...!
2 دقیقه
بهترین خودت باش! (دست به دست هم در جهت توسعه ای پایدار)
4 دقیقه
مولفه های ذهن آگاهی پایدار
3 دقیقه
اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی
7 دقیقه
رد پای ما...!
10 دقیقه
تمرین آشنایی بیشتر با مفهوم «ردپای کربن»
30 دقیقه
بارگذاری تمرین: «ردپای کربن خودتون رو محاسبه کنید!»
2 دقیقه
پیش به سوی داشتن سبک زندگی پایدار!
14 دقیقه
آشنایی با فرآیند بازیافت و تولید کمپوست
7 دقیقه
آشنایی با مفهوم «تفکر سیستماتیک»
10 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه

مدرس دوره


  • دانشیار و مدیر گروه دانشکده فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
  • محقق انستیتیو علوم بنیادین (IPM)
  •  فارغ التحصیل دکتری فلسفه تحلیلی اسنتتیو علوم بنیادی

  • پژوهشگر پسا دکتری  و استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناس ارشد فرآیند، شرکت فناوران امیرکبیر مشاور فنی شرکت آتی اندیشان شریف
  • مدیر سابق آموزش کودک و نوجوان انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

امتیاز

4.00 از 5 / 5 رای