تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G29)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G29)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون شریف استار
40 دقیقه