تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G58)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G58)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

شریف‌استار مسیری برای کارآفرین‌شدن نوجوانان و جوانان
8 دقیقه
آزمون شریف‌استار
105 دقیقه