تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G73)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G73)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

شریف استار مسیری برای کارآفرین شدن نوجوانان و جوانان
9 دقیقه
آزمون شریف استار
105 دقیقه

مدرس دوره

توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.