تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G77)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه دانش‌آموزی (G77)
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

شریف استار مسیری برای کارآفرین شدن نوجوانان و جوانان
9 دقیقه
آزمون شریف استار
105 دقیقه