دکتر سید فرشاد فاطمی


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/69/0e/690ed066220f3de056a576eb6ad7789b/690ed066220f3de056a576eb6ad7789b_avatar.jpg?v=1622795970
نام و نام خانوادگی : دکتر سید فرشاد فاطمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : اقتصاد محل تحصیل: دانشگاه کالج لندن انگلستان
  • استاديار اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف
     
دوره‌های دکتر سید فرشاد فاطمی